Video (7) value story …to Recruiting story

Video (7) value story …to Recruiting story

Value Story … Recruiting Story … လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ အကြောင်းအရာများ အစရှိတဲ့ .. အခြားသော Story များ...
Video (5) Vision Story

Video (5) Vision Story

Vision Story … ဘယ်လိုရည်မှန်းချက်နဲ့ရုန်းကန်လုပ်ကိုင်ခဲ့လဲ?...