လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကောင်းဖန်တီးခြင်းး

marthin
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကောင်းဖန်တီးခြင်းး
Current Status
Not Enrolled
Price
69,000 Ks
Get Started
This course is currently closed
Course
Materials

Business Operation for SME

အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဆိုင်ရာ စနစ်ကောင်းတစ်ခု ဖော်ဆောင်ခြင်း

သင်တန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ work file များဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။

Download 

Download 

Download 

Download

Download 

Download

Course Content

သင်တန်းမိတ်ဆက်ခြင်း အကြောင်းအရာများ
Vision အပိုင်းကဏ္ဍ ဗွီဒီယိုများ
Issue အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ
Process အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ
Data အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ
People အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ
0% Complete
0/31 Steps

Course Lesson

သင်တန်းမိတ်ဆက်ခြင်း အကြောင်းအရာများ
Vision အပိုင်းကဏ္ဍ ဗွီဒီယိုများ
Issue အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ
Process အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ
Data အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ
People အပိုင်း ဗွီဒီယိုများ